Our Projects-01
Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii – Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți

Asociația Tinerii Uniți crede în potențialul de dezvoltare al tinerilor din România, implicându-se activ în diferite proiecte și inițiative care au drept scop îmbunătățirea situației acestora.  Pentru îndeplinirea acestui deziderat, ATU a participat la implementarea proiectului Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii – Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți. Proiectul susține parteneriatul a două instituții publice, Ministerul Tineretului și Sportului și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care alături de parteneri cu experiență în domeniul fondurilor europene, vor sprijini tranziția de la școală la viața activă a cel puțin 5000 de studenți.

Proiectul este finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, DMI 2.1.: „Crearea, dezvoltarea și implementarea unui program complex de consiliere și orientare profesională în vederea creșterii șanselor de ocupabilitate a persoanelor aflate în perioada de educație superioară, în contextul societății bazate pe cunoaștere și la standarde europene”.

Activitățile pe care le desfășurăm alături de partenerii noștri în acest proiect au în vedere următoarele obiective:

Creșterea șanselor studenților de a urma cariera propusă, prin îmbunătățirea calității consilierii, precum și prin schimbul de bune practici la nivel național și european;

Folosirea unor instrumente inovative în serviciile de consiliere și orientare în carieră, care permit monitorizarea ulterioară a grupului țintă;

Informarea studenților cu privire la oportunitățile reale de pe piața muncii națională și comunitară;

Organizarea de stagii de pregătire practică și vizite de studiu pentru studenții din grupul țintă în vederea susținerii schimbului informațional cu angajatorii.

Our Projects-03
Egalitate și incluziune pe piața muncii

Asociația Tinerii Uniți se implică activ în integrarea socială și economică a grupurilor vulnerabile, fiind partener în diferite proiecte finanțate prin fonduri europene. Un astfel de proiect este și Egalitate și incluziune pe piața muncii, finanțat prin finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei social”. Proiectul este implementat în regiunile Bucureşti-Ilfov Sud-Muntenia Nord-Est și vizează dezvoltarea și integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin intermediul economiei sociale.

Prin activitățile propuse se vor crea 7 structuri de economie socială, care vor asigura 49 de locuri de muncă, din care 33 destinate exclusiv persoanelor din grupuri vulnerabile. Grupul țintă al proiectului include

  • 25 femei în situații de risc,
  • 25 persoane de etnie romă,
  • 25 persoane cu dizabilități,
  • 25 persoane care trăiesc din venitul minim garantat.
  • 7 manageri ai structurilor de economie socială.

Implementarea proiectului contribuie la:

  • Generarea de oportunități de ocupare inovative, prin crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile și promovarea unui model dezvoltare socială bazat pe incluziune, șanse egale și solidaritate socială;
  • Oferirea unor cursuri de formare profesională în vederea creșterii competențelor și abilităților participanților;
  • Creșterea competitivității economice la nivelul comunităților locale, prin facilitarea integrării și reintegrării durabile pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile;
  • Dezvoltarea programelor specifice de formare în domeniul economiei sociale în vederea creșterii competențelor și expertizei managerilor structurilor de economie socială.
Our Projects-02
INCLUZIV - O șansă pentru grupurile vulnerabile

Asociația Tinerii Uniți, prin obiectivele asumate, își propune să contribuie la creșterea gradului de incluziune socială a tinerilor și la dezvoltarea personală și profesională a acestora. În vederea îndeplinirii acestor obiective, ATU este partener în proiectul INCLUZIV – O șansă pentru grupurile vulnerabile, proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei social”.În cadrul acestui proiect s-au înființat 11 structuri de economie socială, gestionate de solicitant și de cei 5 parteneri, fiind create în acest mod 87 de locuri de muncă, promovându-se în acest sens economia socială ca instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică și integrarea și reintegrarea pe piața muncii a persoanelor din comunitățile vizate de proiect.

Grupul țintă al proiectului cuprinde:

65 femei (în situații de risc);

10 persoane de etnie romă;

15 victime ale violenței in familie;

11 manageri ai structurilor economiei sociale.

Prin intermediul acestui proiect ne-am propus:

Furnizarea de programe de formare profesională pentru grupuri vulnerabile (femei în situații vulnerabile, persoane de etnie romă, victime ale violenței în familie), în vederea dobândirii de competențe specifice, precum și pentru a contribui la dezvoltarea personală și a stimei de sine a participanților;

Crearea de structuri de economie socială, care vor contribui la creșterea incluziunii sociale, precum și creșterea gradului de coeziune din interiorul comunităților, prin creșterea toleranței și a solidarității sociale;

Cunoașterea nevoilor cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește dezvoltarea personală și profesională prin derularea unui studiu în regiunile de implementare (Sud-Muntenia, București-Ilfov, Centru);

Promovarea egalității de șanse, respectarea diversității și încurajarea dezvoltării durabile.